Kategorie produktů

Reklamační řád

Základní ustanovení

 

 • Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje tím, že byl s nimi seznámen.

 

Reklamační řízení

 

 • Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího, pokud není níže uvedeno jinak.
 • Délka záruky na zboží  je v okamžiku realizace nákupu vždy zveřejněna na internetovém e-shopu u daného zboží a zejména pak na dodacím a záručním listu, případně samostatně na záručním listu.
 • Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) začíná běžet nová záruční lhůta. Kupující obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
 • Prodávající vyřizuje reklamace nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne přijetí vadného zboží v reklamačním oddělení prodávajícího.
 • Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.
 • V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou a testováním zboží. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku nebo po uhrazení faktury. Stejně tak osobní odběr zboží, které bylo reklamováno neoprávněně, je podmíněn zaplacením nákladů spojených s opravou a testováním.
 • Cena za práci v případě neoprávněné reklamace je 545,- Kč s DPH za každou započatou 1 hodinu práce technika.

 

Zánik nároku na uplatnění záruky

 

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a použitím neoriginálního spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

 

Práva kupujícího

 

 • Práva kupujícího se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

 

Povinnosti kupujícího

 

 • Kupující má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.
 • Kupující má povinnost uplatnit reklamaci u zboží, jemuž je na území České republiky zajišťován autorizovaný servis přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.
 • V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu nelze zboží v záruční době reklamovat.
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu.
 • Při převzetí zboží a jeho prohlídce je kupující povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.

 

Závěrečná ustanovení

 

 • Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
 • Kupující svou registrací na e-shopu eshop.agcomp.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu. 

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace